Bộ Giáo dục Singapore đã có thông báo về các kỳ học chính thức tại trường Công lập cấp 1, cấp 2 năm học 2018.

Năm học 2018 tại các trường Công lập Cấp 1 và Cấp 2 tại Singapore bắt đầu vào ngày 02/01/2018 (Thứ 3) đến ngày 16/11/2018 (Thứ 6).

LỊCH HỌC NĂM 2018

Cấp 1 và Cấp 2 trường Công lập Singapore
HỌC KỲ 1 (Semester I)
Term I 02/01/2018 (Thứ 3) đến 09/03/2018 (Thứ 6)
Term II 19/03/2018 (Thứ 2) đến 25/05/2018 (Thứ 6)
HỌC KỲ 2 (Semester II)
Term III 25/06/2018 (ThỨ 2) đến 31/08/2018 (Thứ 6)
Term IV 10/09/2018 (Thứ 2) đến 16/11/2018 (Thứ 6)

Tham khảo bằng tiếng Anh trên website của Bộ Giáo dục Singapore:

https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/school-terms-and-holidays-for-2018

TIẾNG ANH

https://www.moe.gov.sg/news/press-releases/school-terms-and-holidays-for-2018

The school year for 2018 for all MOE primary and secondary schools will start from Tuesday, 2 January and end on Friday, 16 November 2018.

SCHOOL CALENDAR 2018

PRIMARY & SECONDARY
Semester I
Term I Tue 2 Jan to Fri 9 Mar
Term II Mon 19 Mar to Fri 25 May
Semester II
Term III Mon 25 Jun to Fri 31 Aug
Term IV Mon 10 Sep to *Fri 16 Nov

*The last day of the final school term for schools which will be used as venues for the GCE O-Level written examinations will be Friday 26 October 2018.