• Bạn muốn con học tiếng Việt qua những bài hát ru Việt Nam?
  • Bạn muốn con hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, hiểu về đạo nghĩa làm con của người Việt từ ngàn đời?
  • Bạn muốn hát ru con trước khi đi ngủ qua những bài ca dao mượt mà, dễ nhớ, dễ thuộc?

Dưới đây là những câu ca dao nói về tình cảm gia đình hay nhất, dễ thuộc nhất để bạn có thể hát ru con mỗi tối trước khi con chìm vào giấc ngủ yên bình.

 

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

***

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh.

***

Ơn cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang

***

Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ, mẹ già yếu răng.