Với diện tích chỉ khoảng 710 km2, Singapore là trong số các quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới là Vatican City.

Singapore được xếp hàng thứ 178 trong số 196 quốc gia về diện tích. Như vậy, Singapore không phải là quốc gia có diện tích nhỏ nhất trên thế giới.